ข้อมูลทั่วไป
       แผนที่ อบต.กองทูล
       ประวัติ อบต.กองทูล
       ตราสัญลักษณ์ อบต
       วิสัยทัศน์
       สภาพทั่วไป
       สภาพเศรษฐกิจ
       สภาพทางสังคม
       ศักยภาพของท้องถิ่น
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
       คณะผู้บริหาร
       สมาชิกสภาอบต.
       ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
       สำนักปลัด
       กองคลัง
       กองช่าง
       กองการศึกษา
       กองสวัสดิการสังคม
      การดำเนินงานของอบต.
       ข้อบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
       ข้อบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
       ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
       แผนพัฒนาสามปี
       ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
       สภาพปัญหาและผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
       ผลงานปีที่ผ่านมา
       รายรับ-รายจ่ายประจำปี
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
       แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
       แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
       คำร้องขอหมายเลขประจำบ้าน
       คำร้องขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ
       คำร้องขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
       ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
       คำร้องทั่วไป
       คำขออนุญาตเป็นผู้จำหน่ายหรือเร่ขายสินค้า
       คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
       คำร้องขอรับเงินสงเคราะห์จัดการศพผู้สูงอายุ
       สำนักปลัด
       กองคลัง
       กองช่าง
       กองการศึกษา
       กองสวัสดิการสังคม
      กฏและระเบียบต่างๆ
       กฎหมาย
       พระราชบัญญัติ
       กฎระเบียบกระทรวง
       การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
       การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
       สถานที่สำคัญ
       สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
Thank you   [ 6/21/2011 3:49:49 PM ]
test   [ 9/1/2010 3:11:22 PM ]
 

 

 

 

 

 

     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ ประวัติ อบต.กองทูล ] 
      

  ประวัติความเป็นมา 
           ตำบลกองทูลเป็นตำบลเก่าแก่ของอำเภอหนองไผ่ ประกอบไปด้วยประชากรพื้นเพดั่งเดิมเป็นส่วนมาก และประชากรที่อพยพมาจากถิ่นอื่น 


ประวัติและที่มาของชื่อตำบลกองทูล

          “ประวัติตำบลกองทูล ไม่ปรากฏเป็นหลักฐานที่ชัดเจน แต่จากการสอบถามคนเฒ่า คนแก่ได้ให้ความเห็นว่าบ้านกองทูลเป็นบ้านเก่าแก่ มีอายุประมาณ 200 ปีเศษ  ตั้งแต่เมืองศรีเทพเจริญรุ่งเรือง และมีขอมปกครองสร้างศิลปวัฒนธรรมมากมาย สมัยนั้นหมู่บ้านกองทูลได้รับแต่งตั้งให้เป็นตำบลแรกของตำบลหนอ งไผ่ซึ่งเป็นที่ต้อนรับและพักระหว่างการเดินทางไปยังตัวเมืองเพ ชรบูรณ์ มีเส้นทางจากอำเภอวิเชียรบุรี ผ่านมาตำบลกองทูลจะขึ้นอยู่กับอำเภอวิเชียรบุรี และก็ได้มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือ เจ้าเมืองเล็งที่ครองเมืองวิเชียรบุรี มีลูกชายจะมาสู่ขอและแต่งงานกับลูกสาวของเจ้าเมืองเพชรบูรณ์ ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงเดินทางมาสู่ขอและทาบทามกันแต่ยังเดินทาง ไปไม่ถึงตัวจังหวัดเพชรบูรณ์ได้พักค้างคืนที่ตำบล กองทูลก่อน จึงปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการแต่งงานของฝ่ายเจ้าบ่าวและ ฝ่ายเจ้าสาวไม่เรียกค่าสินสอด แต่ทั้งสองฝ่ายได้นำเงินมากองรวมกันเรียกว่า   “กองทุน” ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเสียงเรียกกันเป็น  “กองทูล” และก็ได้ใช้ชื่อว่า กองทูลมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีกำนันคนปัจจุบัน  คือ  นายทองแดง  นันตา  มีการแบ่งเขตปกครองออกเป็น  8 หมู่บ้านจนถึงปัจจุบันนี้”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 01-กย.-10at 15:09
 

 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล  เลขที่ 4 หมู่ที่ 2 ต.กองทูล  อ.หนองไผ่  จ.เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ 67140    โทร: 056-782-970 Email : kongtool@hotmail.com
Copyright 2013. saklek.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.