ข้อมูลทั่วไป
       ประวัติ อบต.กองทูล
       ตราสัญลักษณ์ อบต
       วิสัยทัศน์
       สภาพทั่วไป
       สภาพเศรษฐกิจ
       สภาพทางสังคม
       ศักยภาพของท้องถิ่น
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
       คณะผู้บริหาร
       สมาชิกสภาอบต.
       ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
       สำนักปลัด
       กองคลัง
       กองช่าง
       ส่วนการศึกษา
      การดำเนินงานของอบต.
       แผนพัฒนาสามปี
       ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
       สภาพปัญหาและผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
       ผลงานปีที่ผ่านมา
       รายรับ-รายจ่ายประจำปี
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
       ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
       คำร้องทั่วไป
       คำขออนุญาตเป็นผู้จำหน่ายหรือเร่ขายสินค้า
       คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
       คำร้องขอรับเงินสงเคราะห์จัดการศพผู้สูงอายุ
       คำร้องขอหมายเลขประจำบ้าน
       ส่วนสำนักงานปลัด
       ส่วนการคลัง
       ส่วนโยธา
       ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      กฏและระเบียบต่างๆ
       กฎหมาย
       พระราชบัญญัติ
       กฎระเบียบกระทรวง
       การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
       การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
       สถานที่สำคัญ
       สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
Thank you   [ 21/6/2554 15:49:49 ]
test   [ 1/9/2553 15:11:22 ]
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ ประวัติ อบต.กองทูล ] 
      

  ประวัติความเป็นมา 
           ตำบลกองทูลเป็นตำบลเก่าแก่ของอำเภอหนองไผ่ ประกอบไปด้วยประชากรพื้นเพดั่งเดิมเป็นส่วนมาก และประชากรที่อพยพมาจากถิ่นอื่น 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โดยคุณ IP : 192.168.0.2    ทำรายการเมื่อ: 01-กย.-10at 15:09
 

 


โทร: 056-782-970 Email : kongtool@hotmail.com
Copyright 2013. saklek.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.