ข้อมูลทั่วไป
       แผนที่ อบต.กองทูล
       ประวัติ อบต.กองทูล
       ตราสัญลักษณ์ อบต
       วิสัยทัศน์
       สภาพทั่วไป
       สภาพเศรษฐกิจ
       สภาพทางสังคม
       ศักยภาพของท้องถิ่น
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
       คณะผู้บริหาร
       สมาชิกสภาอบต.
       ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
       สำนักปลัด
       กองคลัง
       กองช่าง
       กองการศึกษา
       กองสวัสดิการสังคม
      การดำเนินงานของอบต.
       ข้อบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
       ข้อบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
       ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
       แผนพัฒนาสามปี
       ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
       สภาพปัญหาและผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
       ผลงานปีที่ผ่านมา
       รายรับ-รายจ่ายประจำปี
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
       แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
       แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
       คำร้องขอหมายเลขประจำบ้าน
       คำร้องขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ
       คำร้องขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
       ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
       คำร้องทั่วไป
       คำขออนุญาตเป็นผู้จำหน่ายหรือเร่ขายสินค้า
       คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
       คำร้องขอรับเงินสงเคราะห์จัดการศพผู้สูงอายุ
       สำนักปลัด
       กองคลัง
       กองช่าง
       กองการศึกษา
       กองสวัสดิการสังคม
      กฏและระเบียบต่างๆ
       กฎหมาย
       พระราชบัญญัติ
       กฎระเบียบกระทรวง
       การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
       การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
       สถานที่สำคัญ
       สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
Thank you   [ 6/21/2011 3:49:49 PM ]
test   [ 9/1/2010 3:11:22 PM ]
 

 

 

 

 

 

     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 [ แผนป้องกันอัคคีภัย ] 
      

 

 แผนป้องกันอัคคีภัย.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ทำรายการเมื่อ: 25-กค.-11at 16:26
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560   [ 1/12/2560 11:45:12 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนน (ขาด) โดยลงดินและลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่ 4   [ 1/12/2560 11:43:32 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560   [ 14/11/2560 10:07:19 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560   [ 14/11/2560 10:05:24 ]
ราคากลางอาหารเสริมนมภาคเรียนที่ 2-2560   [ 4/10/2560 19:40:09 ]
ประกาศโครงการประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อพร้อมชุดกระเช้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   [ 24/7/2560 8:21:49 ]
ประชาสัมพันธ์เว็บไซด์ต่อต้านยาเสพติด   [ 21/5/2560 14:30:24 ]
     
 

 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล  เลขที่ 4 หมู่ที่ 2 ต.กองทูล  อ.หนองไผ่  จ.เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ 67140    โทร: 056-782-970 Email : kongtool@hotmail.com
Copyright 2013. saklek.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.