ข้อมูลทั่วไป
       แผนที่ อบต.กองทูล
       ประวัติ อบต.กองทูล
       ตราสัญลักษณ์ อบต
       วิสัยทัศน์
       สภาพทั่วไป
       สภาพเศรษฐกิจ
       สภาพทางสังคม
       ศักยภาพของท้องถิ่น
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
       คณะผู้บริหาร
       สมาชิกสภาอบต.
       ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
       สำนักปลัด
       กองคลัง
       กองช่าง
       กองการศึกษา
       กองสวัสดิการสังคม
      การดำเนินงานของอบต.
       ข้อบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
       ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
       แผนพัฒนาสามปี
       ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
       สภาพปัญหาและผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
       ผลงานปีที่ผ่านมา
       รายรับ-รายจ่ายประจำปี
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
       แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
       แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
       คำร้องขอหมายเลขประจำบ้าน
       คำร้องขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ
       คำร้องขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
       ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
       คำร้องทั่วไป
       คำขออนุญาตเป็นผู้จำหน่ายหรือเร่ขายสินค้า
       คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
       คำร้องขอรับเงินสงเคราะห์จัดการศพผู้สูงอายุ
       สำนักปลัด
       กองคลัง
       กองช่าง
       กองการศึกษา
       กองสวัสดิการสังคม
      กฏและระเบียบต่างๆ
       กฎหมาย
       พระราชบัญญัติ
       กฎระเบียบกระทรวง
       การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
       การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
       สถานที่สำคัญ
       สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
Thank you   [ 6/21/2011 3:49:49 PM ]
test   [ 9/1/2010 3:11:22 PM ]
 

 

 

 

 

 

     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 [ แผนป้องกันอัคคีภัย ] 
      

 

 แผนป้องกันอัคคีภัย.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ทำรายการเมื่อ: 25-กค.-11at 16:26
ประชาสัมพันธ์เว็บไซด์ต่อต้านยาเสพติด   [ 21/5/2560 14:30:24 ]
ประชาสัมพันธ์แนวทางป้องกันอุทกภัย   [ 21/5/2560 14:30:00 ]
โครงการขุดร่องส่งน้ำพร้อมวางท่อคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านวังชงโค   [ 12/4/2560 8:26:42 ]
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล   [ 14/2/2560 15:57:19 ]
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านวังชงโค   [ 4/1/2560 8:12:24 ]
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนห้ามเผาขยะ เศษวัชพืช สิ่งปฏิกูลริมข้างทาง   [ 8/8/2559 13:10:28 ]
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัย   [ 8/8/2559 12:59:22 ]
     
 

 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล  เลขที่ 4 หมู่ที่ 2 ต.กองทูล  อ.หนองไผ่  จ.เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ 67140    โทร: 056-782-970 Email : kongtool@hotmail.com
Copyright 2013. saklek.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.