นายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล
091-8872758

ออนไลน์ 160 คน

เยี่ยมชม 51,560 คน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
10 ก.พ. 64มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม แชร์  
16 ต.ค. 63มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
22 เม.ย. 63มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ แชร์  
17 เม.ย. 63มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
7 มี.ค. 62มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ แชร์  
7 มี.ค. 62มาตรการป้องกันการรับสินบน แชร์  
4 ต.ค. 60มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ
เปลี่ยนภาษา