นายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล
091-8872758

ออนไลน์ 76 คน

เยี่ยมชม 12,498 คน

คู่มือประชาชน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
27 ต.ค. 63คู่มือการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล แชร์  
22 ก.ค. 63ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล แชร์  
21 เม.ย. 63คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
16 เม.ย. 63ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แชร์  
2 ก.ย. 62คู่มือบริการงานเบี้ยยังชีพ แชร์  
2 ส.ค. 62คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น แชร์  
28 พ.ค. 62คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล แชร์  
6 ก.พ. 62สิทธิและหน้าที่สตรี แชร์  
13 ส.ค. 61กฎหมายสิทธิสตรี แชร์  
9 ส.ค. 61คู่มือสำหรับบริการประชาชน ขอใบรับรองสิ่งปลูกสร้าง แชร์  
19 มิ.ย. 61คู่มือสำหรับบริการประชาชน งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ แชร์  
10 พ.ค. 61คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ แชร์  
27 เม.ย. 61คู่มือการขอรับความช่วยเหลือเหตุสาธารณภัย แชร์  
26 เม.ย. 61คู่มือบริการประชาชนขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค แชร์  
ลำดับ 1-14 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 14 รายการ
เปลี่ยนภาษา