เมนูหลัก

บริการข้อมูลข่าวสาร - การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)

หัวข้ออ่านวันที่
คู่มือ-การปฏิบัติงานด้านการเงิน-การบัญชี918 ธ.ค. 62
ตัวย่อภาษาอังกฤษ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรรู้1013 พ.ย. 62
คู่มือ-การปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ และงานธุรการ617 ก.ย. 62
สิทธิประโยชน์ผู้สูงอายุ48 ก.ค. 62
ความก้าวหน้าในสายงาน และการวางแผนความก้าวหน้า727 มิ.ย. 62
แผนการจัดการองค์ความรู้ 2562(KM)2017 มิ.ย. 62
คู่มือ-จัดทำทะเบียนประวัติ628 พ.ค. 62
คู่มือ-การปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น68 พ.ค. 62
คำแนะนำ-การชำระภาษี86 พ.ค. 62
การพิมพ์หนังสือราชการ66 พ.ค. 62
คู่มือ-วินัย และการจัดการทางวินัย625 เม.ย. 62
สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ41 เม.ย. 62
คู่มืิอ-ปฏิบัติงานทะเบียนประวัติ ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น626 มี.ค. 62
คู่มือ-การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ718 มี.ค. 62
คู่มือ-การจดทะเบียนพานิชย์64 มี.ค. 62
คู่มือ-การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สปสช.711 ก.พ. 62
คู่มือ-จัดซื้อ จัดจ้างตาม พรบ.พัสดุ ปี2560614 ม.ค. 62
ลำดับที่ 1-17 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB