เมนูหลัก

บริการข้อมูลข่าวสาร - การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)

หัวข้ออ่านวันที่
ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ อบต.กองทูล (Back Office)3727 ต.ค. 63
คู่มือ-การปฏิบัติงานด้านการเงิน-การบัญชี1918 ธ.ค. 62
ตัวย่อภาษาอังกฤษ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรรู้3613 พ.ย. 62
คู่มือ-การปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ และงานธุรการ1417 ก.ย. 62
สิทธิประโยชน์ผู้สูงอายุ118 ก.ค. 62
ความก้าวหน้าในสายงาน และการวางแผนความก้าวหน้า1727 มิ.ย. 62
แผนการจัดการองค์ความรู้ 2562(KM)4717 มิ.ย. 62
คู่มือ-จัดทำทะเบียนประวัติ1428 พ.ค. 62
ข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่ง(Competency Inventory)822 พ.ค. 62
คู่มือ-การปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น148 พ.ค. 62
คำแนะนำ-การชำระภาษี156 พ.ค. 62
การพิมพ์หนังสือราชการ146 พ.ค. 62
คู่มือ-วินัย และการจัดการทางวินัย1425 เม.ย. 62
สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ111 เม.ย. 62
คู่มืิอ-ปฏิบัติงานทะเบียนประวัติ ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น1426 มี.ค. 62
คู่มือ-การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ1518 มี.ค. 62
คู่มือ-การจดทะเบียนพานิชย์154 มี.ค. 62
คู่มือ-การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สปสช.1511 ก.พ. 62
คู่มือ-จัดซื้อ จัดจ้างตาม พรบ.พัสดุ ปี25601414 ม.ค. 62
ลำดับที่ 1-19 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB