นายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล
091-8872758

ออนไลน์ 136 คน

เยี่ยมชม 51,553 คน

การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
27 ต.ค. 63ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ อบต.กองทูล (Back Office) แชร์  
18 ธ.ค. 62คู่มือ-การปฏิบัติงานด้านการเงิน-การบัญชี แชร์  
13 พ.ย. 62ตัวย่อภาษาอังกฤษ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรรู้ แชร์  
17 ก.ย. 62คู่มือ-การปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ และงานธุรการ แชร์  
8 ก.ค. 62สิทธิประโยชน์ผู้สูงอายุ แชร์  
27 มิ.ย. 62ความก้าวหน้าในสายงาน และการวางแผนความก้าวหน้า แชร์  
17 มิ.ย. 62แผนการจัดการองค์ความรู้ 2562(KM) แชร์  
28 พ.ค. 62คู่มือ-จัดทำทะเบียนประวัติ แชร์  
22 พ.ค. 62ข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่ง(Competency Inventory) แชร์  
8 พ.ค. 62คู่มือ-การปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น แชร์  
6 พ.ค. 62คำแนะนำ-การชำระภาษี แชร์  
6 พ.ค. 62การพิมพ์หนังสือราชการ แชร์  
25 เม.ย. 62คู่มือ-วินัย และการจัดการทางวินัย แชร์  
1 เม.ย. 62สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ แชร์  
26 มี.ค. 62คู่มืิอ-ปฏิบัติงานทะเบียนประวัติ ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น แชร์  
18 มี.ค. 62คู่มือ-การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ แชร์  
4 มี.ค. 62คู่มือ-การจดทะเบียนพานิชย์ แชร์  
11 ก.พ. 62คู่มือ-การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สปสช. แชร์  
14 ม.ค. 62คู่มือ-จัดซื้อ จัดจ้างตาม พรบ.พัสดุ ปี2560 แชร์  
ลำดับ 1-19 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 19 รายการ
เปลี่ยนภาษา