เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่งอบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
การพัฒนาบุคคลากรอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
การประเมิณผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (ครั้งที่1) ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานอบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2561-2563อบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
รายงานการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วสตำบลน้ำร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562อบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชนอบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อนอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
คู่มือประชาชน อบต.ประดู่งามอบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน 2562อบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
แผนฝึกอบรมรายตำแหน่ง ประจำปี 2562อบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
แผนอัตรากำลังอบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
แผนแม่บทสารสนเทศอบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รอบการประเมินครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓อบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

ลำดับที่ 1-20 | 1/51 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.10s. 0.50MB