เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นอบต.ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นอบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ส่งเสริมประชาธิปไตย "ความรู้เกี่ยวกับประชาธิไตย"อบต.กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ขอความร่วมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจฯลฯ (พช0023.16/ว982) ทุกส่วนราชการอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การนำส่งเงินรายได้อปท. (พช0023.16/ว259) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
โครงการศึกษาและจักเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัด (พช0023.16/ว533) การศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว985) การศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว986) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด เรื่องรับสมัครประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คนอบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
การนำส่งเงินรายได้อปท. (พช0023.16/ว987) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การใช้งานระบบคลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (พช0023.16/ว988) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ2563 (พช0023.16/ว989) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทย (พช0023.16/ว263) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
จัดสรรค่าภาตหลวงปิโตเลียม (พช0023.16/ว264) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
รายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชี (พช0023.16/ว265) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล(บี100) (พช0015/ว20) ทุกส่วนราชการอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอหล่มสัก(ศป.ปส.อ.หล่มสัก) (พช0218/ว963) งานป้องกันอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ขอส่งโครงการมาเพื่อตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 หมวดเงินอุดหนุน (พช0218/ว979) สนป.,การศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร มีประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา อบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร มีประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา อบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/71 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.12s. 0.50MB