เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
นายพินิจ รอดน้อย นายกอบต.ปากดุก มอบหมายให้คณะบริหาร ปลัด พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ปากดุก ร่วม รพสต. อสม.ตำบลปากดุก เดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก พร้อมตรวจพื้นที่ทุกหมู่บ้านเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุ่งลาย นอกจากนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.ปากดุกได้นำทรายอะเบอบต.ปากดุก หล่มสัก เพชรบูรณ์
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563อบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสั่งซื้อปลากะพงของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากะพง จังหวัดสงขลาอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2563 รายเดือนอบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตอบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตอบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุลอบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดเกี่ยวกับพืชกระท่อม (พช0218/2083) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
แจ้งเตือนพายุฤดูร้อน (พช0218/ว692) สนป.,กองช่างอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การสำรวจเครื่องมืออุปกรณ์เฝ้าระวังและระบบการแจ้งเตือนภัย ด่วนที่สุด (พช0218/ว684) ป้องกันอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการตามข้อกำหนดฯลฯ (พช0218/ว670) สวัสดิการอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดฯลฯ (พช0218/ว669) การศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (พช0218/2007) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การรับรองผลงานทางวิชาการฯลฯ (พช0023.16/ว164) การศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
อบรมหลักสูตรระบบออนไลน์สำหรับข้าราชการครูฯลฯ (พช0023.16/ว166) การศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฉบับที่12 ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว698) นักวิเคราะห์ฯอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว699) สนป.,สวัสดิการอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธฺรับเงินเบี้ยยังชีพฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว700) สวัสดิการอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ขอประชาสัมพันธ์คู่มือที่เกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน รูปแบบของกรมทรัพยากรน้ำ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว701) กองช่างอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม(นม) ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว685) การศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/65 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.17s. 0.50MB