นายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล
091-8872758

ออนไลน์ 170 คน

เยี่ยมชม 49,842 คน

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ออกประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านท่าทอง

9 ธันวาคม 2563 41 ครั้ง ขนิษฐา ชายลม แชร์  

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ได้ออกประชาคมหมู่บ้าน ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านกองทูล สมาชิกสภา อบต.กองทูล ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านท่าทอง เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รับทราบสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น สร้างการมีส่วนร่วม รวมถึงถ่ายทอดความรู้ และเผยแพร่ภารกิจด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล

เอกสารแนบ 10 ไฟล์
868418659_n.jpg105.53 KB   แสดงภาพ
7ba322fa66.jpg104.73 KB   แสดงภาพ
14a85a278a0.jpg100.65 KB   แสดงภาพ
597646510.jpg110.93 KB   แสดงภาพ
fe244e56609590.jpg105.53 KB   แสดงภาพ
b1cad6dd4d79.jpg103.32 KB   แสดงภาพ
205d4cf6ebb6b1.jpg111.86 KB   แสดงภาพ
6b9db76c13ec.jpg106.27 KB   แสดงภาพ
2f54795fd9b406fb5.jpg72.15 KB   แสดงภาพ
995a5ccfbf5cd6c.jpg107.78 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา