นายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล
091-8872758

ออนไลน์ 193 คน

เยี่ยมชม 49,868 คน

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ออกประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ โรงสีชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวทอง

8 ธันวาคม 2563 38 ครั้ง ขนิษฐา ชายลม แชร์  

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ได้ออกประชาคมหมู่บ้าน ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวทอง สมาชิกสภา อบต.กองทูล ณ โรงสีชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวทอง เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รับทราบสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น สร้างการมีส่วนร่วม รวมถึงถ่ายทอดความรู้ และเผยแพร่ภารกิจด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล

เอกสารแนบ 15 ไฟล์
7099948646093712_n.jpg154.49 KB   แสดงภาพ
b3176432835a0d54.jpg129.32 KB   แสดงภาพ
d95c218c1c5ac9f3e.jpg82.92 KB   แสดงภาพ
454112e4ea12536937c1.jpg124.71 KB   แสดงภาพ
4d45710a7a3a0f9bbcf.jpg71.91 KB   แสดงภาพ
2c204f64109581c889405.jpg155.71 KB   แสดงภาพ
52d3754fd76c937c6f7.jpg147.19 KB   แสดงภาพ
f79d2c77d8c80b56a.jpg122.90 KB   แสดงภาพ
0840e360ca04ffcdee8.jpg120.63 KB   แสดงภาพ
6fe936579a8cc1843a5.jpg117.71 KB   แสดงภาพ
c4e33786379eea5bd.jpg101.00 KB   แสดงภาพ
19317a5476a3a4b201f2.jpg151.84 KB   แสดงภาพ
f571d30831caff49964ba4.jpg154.49 KB   แสดงภาพ
289ca0ba90c5204a43db.jpg154.72 KB   แสดงภาพ
46aa540bc8f0f7f4.jpg114.12 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา