นายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล
091-8872758

ออนไลน์ 236 คน

เยี่ยมชม 49,831 คน

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ออกประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเนินมะเกลือ

7 ธันวาคม 2563 39 ครั้ง ขนิษฐา ชายลม แชร์  

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ได้ออกประชาคมหมู่บ้าน ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเนินมะเกลือ สมาชิกสภา อบต.กองทูล ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเนินมะเกลือ เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รับทราบสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น สร้างการมีส่วนร่วม รวมถึงถ่ายทอดความรู้ และเผยแพร่ภารกิจด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล

เอกสารแนบ 15 ไฟล์
021646164136679_n.jpg95.18 KB   แสดงภาพ
f1f73155d05c0038.jpg95.92 KB   แสดงภาพ
c59872eafa817470.jpg96.97 KB   แสดงภาพ
e3e7f03c254019a.jpg90.05 KB   แสดงภาพ
4d145ddff63c2a1dd.jpg97.58 KB   แสดงภาพ
4fc8ce7ee17c7a4e0.jpg95.01 KB   แสดงภาพ
1968836c7033e.jpg98.87 KB   แสดงภาพ
133b139dfd8d6bf5.jpg98.42 KB   แสดงภาพ
4398d1d91ab2.jpg94.38 KB   แสดงภาพ
ca7cfa22ce9ae1bf758.jpg93.35 KB   แสดงภาพ
23b7da8ad86bb691.jpg95.18 KB   แสดงภาพ
02e7573caeeaf56e3.jpg93.95 KB   แสดงภาพ
fe8fe56d673f560a.jpg99.77 KB   แสดงภาพ
d6b9470394cb1007.jpg99.83 KB   แสดงภาพ
65514bdc9e64c6.jpg83.43 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา