นายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล
091-8872758

ออนไลน์ 126 คน

เยี่ยมชม 49,838 คน

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ออกประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านเนินพัฒนา

6 ธันวาคม 2563 44 ครั้ง ขนิษฐา ชายลม แชร์  

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลา 19.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ได้ออกประชาคมหมู่บ้าน ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านเนินพัฒนา สมาชิกสภา อบต.กองทูล ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านเนินพัฒนา เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รับทราบสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น สร้างการมีส่วนร่วม รวมถึงถ่ายทอดความรู้ และเผยแพร่ภารกิจด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล

เอกสารแนบ 8 ไฟล์
537847264093226_n.jpg80.06 KB   แสดงภาพ
3ffeabca1607e0a87b6.jpg73.72 KB   แสดงภาพ
ac14d39dfdf798d4bd07d72.jpg59.02 KB   แสดงภาพ
ba943a196ebbc7e801ab772.jpg86.04 KB   แสดงภาพ
4c25754fd29841b406f1127.jpg84.91 KB   แสดงภาพ
3f6b4bf670a37007a54a9bdc.jpg80.06 KB   แสดงภาพ
adb50588b232feed6cee8413.jpg73.60 KB   แสดงภาพ
c9acc2b6ba5ce2b9c5d75c9.jpg65.43 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา