เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

แชร์

ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีนโยบายมุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB