เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แชร์

เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ไม่ให้แพร่ระบาดในเขตพื้นที่ตำบลกองทูล องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูลร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกองทูล ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งออกกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และกำจัดลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ในชุมชน โรงเรียนและสถานที่ราชการ  


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB