เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

มาตรการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล

แชร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล จะเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ครู พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด รวมถึงการทำความสะอาด การฆ่าเชื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเล่นพัฒนาการทั้งในร่มและกลางแจ้ง การจัดสถานที่สำหรับห้องจัดการเรียนการสอนให้มีระยะห่าง ไม่เกินห้องละ 20 คน รวมถึงการแยกอุปกรณ์เครื่องใช้เป็นของส่วนตัว ไม่ใช่ร่วมกัน โดยก่อนเข้าเรียนจะมีการคัดกรองเด็กเล็กบริเวณทางเข้าอาคารเรียน พร้อมทั้งทำสัญลักษณ์เด็กเล็กที่ผ่านการคัดกรองด้วยสติ๊กเกอร์ที่กำหนดสีแสดงภาวะปกติ หรือกลุ่มเสี่ยง หากพบว่ามีเด็กป่วย หรือมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อย หอบ จะดำเนินการพาไปพบแพทย์ทันที ***ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ขอขอบคุณ คุณหมอนันทนา ถนอมทัพ รักษาการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกองทูล มอบหน้ากากผ้า ให้กับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB