เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการอบรมปลูกจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล จัดโครงการอบรมปลูกจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 9 กันยายน 2563 ให้กับคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล และผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำเอาหลักคุณธรรมและจริยธรรมของหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีต่อการทุจริต ให้กับคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ผู้นำชุมชน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกองทู้ล ก่อให้เกิดแนวทางในการป้องกัน แก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในชุมชนท้องถิ่น และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในระดับท้องถิ่นสู่ระดับจังหวัดและระดับประเทศต่อไปและเป็นการเพิ่มเติมความรู้และองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เหมาะสม


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB