เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

มอบรถเข็นวีลแชร์ให้กับผู้พิการด้อยโอกาสตำบลกองทูล

แชร์

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายชาญศักดิ์  โฉมทรัพย์เย็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล นายทองแดง  นันตา  กำนันตำบลกองทูล นายลอยลักษณ์  ทองเกิด เลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล นายสมจิตร โสสระเกษ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านน้ำเขียว นายพิชัย อินทวี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4 และ นางสาวอรปภา โรจน์ทนงค์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมกันมอบรถเข็นวีลแชร์ให้กับผู้พิการด้อยโอกาสตำบลกองทูล จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายสมจักร มากเขียนไป ผู้พิการด้อยโอกาส หมู่ที่ 3 บ้านกองทูล และนายไพสาร จินดามัง ผู้พิการด้อยโอกาส หมู่ที่ 4 บ้านน้ำเขียว ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์รับการสนับสนุนมาจากสมาคมพาณิชย์พ่งไล้จับซาเชียวเกาะจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมกันนี้ได้มอบเงินสงเคราะห์และเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อที่จะสามารถดำรงชีวิตได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB