นายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล
091-8872758

ออนไลน์ 56 คน

เยี่ยมชม 12,453 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 ม.ค. 64ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 18 แชร์  
5 ม.ค. 64ประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 1/2564 เรื่อง มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แชร์  
5 ม.ค. 64เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แชร์  
5 ม.ค. 64เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แชร์  
5 ม.ค. 64เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แชร์  
24 ธ.ค. 63ประชาสัมพันธ์ข้อควรปฏิบัติ งานบวช งานแต่ง งานศพ ห่างไกลโควิด-19 (กรณีคนในงานไม่เกิน 300 คน) แชร์  
1 ต.ค. 63ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูลพ้นจากตำแหน่ง แชร์  
14 ส.ค. 63ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น แชร์  
13 ส.ค. 63การสอบสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น แชร์  
11 ส.ค. 63ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น แชร์  
4 ส.ค. 63แผ่นพับประชาสัมพันธ์ส่งเสริมประชาธิปไตย "ความรู้เกี่ยวกับประชาธิไตย" แชร์  
3 ส.ค. 63ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง แชร์  
30 ก.ค. 63ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด-19 แชร์  
30 มิ.ย. 63ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ อบต.กองทูล แชร์  
27 ก.พ. 63รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ประจำปีการศึกษา 2563 แชร์  
26 มิ.ย. 62สาระความรู้เรื่องยาเสพติด แชร์  
12 มี.ค. 62การจัดการขยะในครัวเรือน แชร์  
7 มี.ค. 62ประชาสัมพันธ์ “ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางป้องกันสาธารณภัย" แชร์  
6 มี.ค. 62ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด แชร์  
8 ก.พ. 62การรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้ารับการเตรียมความพร้อม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกองทูล ประจำปี 2562 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 32 รายการ
เปลี่ยนภาษา