เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล243 พ.ย. 63
กิจกรรมเดินรณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก223 พ.ย. 63
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง222 พ.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล นำรถกระเช้าบริการตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ เพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชน2521 ต.ค. 63
มอบรถเข็นวีลแชร์ให้กับผู้พิการด้อยโอกาสตำบลกองทูล2716 ต.ค. 63
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 3514 ต.ค. 63
มอบเงินเยียวยา COVID-19 (กลุ่มเปราะบาง) ผู้สูงอายุ368 ต.ค. 63
พัฒนาถนนทางเข้าวัดหนองบัวทอง หมู่ที่ 8517 ต.ค. 63
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประเภทกีฬาฟุตซอล 5 คน ตำบลกองทูล635 ต.ค. 63
โครงการประเพณีต้นกระธูป บ้านเนินพัฒนา435 ต.ค. 63
ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูลพ้นจากตำแหน่ง521 ต.ค. 63
โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ครั้งที่ 3/25631630 ก.ย. 63
โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน4221 ก.ย. 63
โครงการอบรมปลูกจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25635610 ก.ย. 63
โครงการฝึกอาชีพทำไม้เสียบธนบัตรพุ่มกฐิน2831 ส.ค. 63
โครงการเสริมสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง4128 ส.ค. 63
เดินรณรงค์ ให้ความรู้เรื่องการป้องกันไข้เลือดออก3027 ส.ค. 63
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น/พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25634620 ส.ค. 63
โครงการชุมชนปลอดภัยห่างไกลโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 25631219 ส.ค. 63
นายกฯ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของโรงเรียนบ้านกองทูล (พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)3318 ส.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/9 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB