เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประมวลภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล งานปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน)420 พ.ค. 63
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และรับฟังข้อราชการก่อนเริ่มปฏิบัติงาน1318 พ.ค. 63
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบลกองทูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25631712 พ.ค. 63
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25633010 เม.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ออกให้คำแนะนำกับสถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ในเขตพื้นที่ตำบลกองทูล เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ 239 เม.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ดำเนินการทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศาสนสถานในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล168 เม.ย. 63
ทีมวิทยากร (ทีมครู ก.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ได้จัดทำหน้ากากผ้าเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลกองทูล2130 มี.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ถวายหน้ากากผ้าแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ในศาสนสถานในเขตพื้นที่ตำบลกองทูล 2724 มี.ค. 63
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับมอบให้ทีมวิทยากร (ทีมครู ก.) 1623 มี.ค. 63
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ในวันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 25632713 มี.ค. 63
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ประจำปีการศึกษา 25632827 ก.พ. 63
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2733 ก.พ. 63
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256311520 ม.ค. 63
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 25629426 พ.ย. 62
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง12312 พ.ย. 62
กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง6718 ต.ค. 62
โครงการประเพณีต้นกระธูป บ้านเนินพัฒนา 14515 ต.ค. 62
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประเภทกีฬาฟุตซอล 5 คน ตำบลกองทูล 12415 ต.ค. 62
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 25626227 ก.ย. 62
โครงการจัดประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล/แผนชุมชนและการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.256212818 ก.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB