เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาคมระดับตำบล และประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2/2563929 พ.ย. 62
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 25621126 พ.ย. 62
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง1512 พ.ย. 62
กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง2018 ต.ค. 62
โครงการประเพณีต้นกระธูป บ้านเนินพัฒนา 2915 ต.ค. 62
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประเภทกีฬาฟุตซอล 5 คน ตำบลกองทูล 2915 ต.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)141 ต.ค. 62
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 25621727 ก.ย. 62
ประกาศผลสอบพนักงานจ้างทั่วไป 2027 ก.ย. 62
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล1226 ก.ย. 62
โครงการจัดประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล/แผนชุมชนและการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.25623518 ก.ย. 62
รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป289 ก.ย. 62
โครงการจัดทำพื้นที่จอดรถคนพิการ275 ก.ย. 62
ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า984 ก.ย. 62
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25625429 ส.ค. 62
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล 4920 ส.ค. 62
โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาหน้าดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25625413 ส.ค. 62
โครงการยกย่องแม่ดีเด่นตำบลกองทูล ประจำปี 25622212 ส.ค. 62
โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี171 ส.ค. 62
โครงการประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.25621916 ก.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB