เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประมวลภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล งานปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน)520 พ.ค. 63
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และรับฟังข้อราชการก่อนเริ่มปฏิบัติงาน1618 พ.ค. 63
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบลกองทูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632012 พ.ค. 63
โปรแกรมบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่1623 เม.ย. 63
ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง1623 เม.ย. 63
ประกาศบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)1523 เม.ย. 63
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)1415 เม.ย. 63
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25633310 เม.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ออกให้คำแนะนำกับสถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ในเขตพื้นที่ตำบลกองทูล เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ 259 เม.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ดำเนินการทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศาสนสถานในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล188 เม.ย. 63
ทีมวิทยากร (ทีมครู ก.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ได้จัดทำหน้ากากผ้าเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลกองทูล2330 มี.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ถวายหน้ากากผ้าแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ในศาสนสถานในเขตพื้นที่ตำบลกองทูล 2924 มี.ค. 63
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับมอบให้ทีมวิทยากร (ทีมครู ก.) 1823 มี.ค. 63
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ในวันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 25632813 มี.ค. 63
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ประจำปีการศึกษา 25632827 ก.พ. 63
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2753 ก.พ. 63
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256311720 ม.ค. 63
ประชาคมระดับตำบล และประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2/256313529 พ.ย. 62
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 25629426 พ.ย. 62
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง12412 พ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB