เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกองทุนประกันสุขภาพ สปสช.

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคโควิด -19 (COVID-19) ระลอก 21429 มิ.ย. 63
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ครั้งที่ 2 / 2563525 มิ.ย. 63
โปรแกรมบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่2623 เม.ย. 63
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)3315 เม.ย. 63
โครงการพัฒนาการและส่งเสริมสุขภาพฟันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกองทูล 514 ส.ค. 62
โครงการอบรมให้ความรู้การทำลูกประคบสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2562724 ก.ค. 62
โครงการชุมชนปลอดภัยห่างไกลโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 256287 มิ.ย. 62
โครงการดูแลใส่ใจห่างไกลมะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ 2562 525 เม.ย. 62
โครงการคัดกรองมะเร็งมดลูก ปีงบประมาณ 2562 624 เม.ย. 62
โครงการให้ความรู้โรคทางตาในผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 530 ม.ค. 62
โครงการรณรงค์เพื่อลดอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ปีงบประมาณ 2562 421 พ.ย. 61
โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2562 519 พ.ย. 61
ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB