เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ตู้ปันสุขเคลื่อนที่195 มิ.ย. 63
"ตู้ปันสุข" องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล224 มิ.ย. 63
สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับฉีดพ่นฆ่าเชื้อสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วยระดับตำบล (LOCAL QUARANTINE) โรงเรียนบ้านกองทูล (พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) 271 มิ.ย. 63
ประมวลภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล งานปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน)3520 พ.ค. 63
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และรับฟังข้อราชการก่อนเริ่มปฏิบัติงาน7618 พ.ค. 63
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบลกองทูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25635112 พ.ค. 63
โปรแกรมบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่2623 เม.ย. 63
ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง3023 เม.ย. 63
ประกาศบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)2523 เม.ย. 63
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)3315 เม.ย. 63
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25638610 เม.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ออกให้คำแนะนำกับสถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ในเขตพื้นที่ตำบลกองทูล เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ 459 เม.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ดำเนินการทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศาสนสถานในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล298 เม.ย. 63
ทีมวิทยากร (ทีมครู ก.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ได้จัดทำหน้ากากผ้าเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลกองทูล5130 มี.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ถวายหน้ากากผ้าแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ในศาสนสถานในเขตพื้นที่ตำบลกองทูล 7424 มี.ค. 63
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับมอบให้ทีมวิทยากร (ทีมครู ก.) 3423 มี.ค. 63
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ในวันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 25634313 มี.ค. 63
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ประจำปีการศึกษา 25633827 ก.พ. 63
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5073 ก.พ. 63
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256314520 ม.ค. 63
ลำดับที่ 21-40 | 2/7 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.16s. 0.75MB