นายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล
091-8872758

ออนไลน์ 46 คน

เยี่ยมชม 61,788 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

" ตำบลน่าอยู่ อู่ข้าว อู่น้ำ งามล้ำคุณธรรม "
ยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูลได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 7 ด้าน ดังนี้

  1) ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  2) ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
  3) ยุทธศาสตร์ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
  4) ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  5) ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  6) ยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณสุข
  7) ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เปลี่ยนภาษา