เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


" ตำบลน่าอยู่ อู่ข้าว อู่น้ำ งามล้ำคุณธรรม "ยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูลได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 7 ด้าน ดังนี้

    1) ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    2) ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

    3) ยุทธศาสตร์ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

    4) ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

    5) ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

    6) ยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณสุข

    7) ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0.01s. 0.50MB