นายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล
091-8872758

ออนไลน์ 117 คน

เยี่ยมชม 51,480 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นางสาวโสภา ลายทิม

  ประธานสภาอบต.กองทูล

 • นายณรงค์ชัย ขำหรุ่น

  รองประธานสภาอบต.กองทูล

 • จ.ส.ต.นิรันดร์ เที่ยงสาย

  เลขานุการสภาอบต.กองทูลสมาชิกสภา

 • นายไพโรจน์ มณีธรรม

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายสุกรรณ์ บุญพา

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายละเอียด แก้วดวง

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นางบุริม เปี้ยจัก

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายพิชัย อินทวี

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายพินิจ ไพรอด

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นางสาวโสภา ลายทิม

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายสมเจต ปัญญามัง

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายอดุลย์ พระเดิมรอด

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายสมชาย สิงสา

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายมงคล บุตรวงค์

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายสำราญ ศรีบุญเรือง

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายณรงค์ฤทธิ์ ขำหรุ่น

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายเสน่ห์ ขวัญทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 8เปลี่ยนภาษา