นายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล
091-8872758

ออนไลน์ 50 คน

เยี่ยมชม 61,796 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • จ.ส.ต.นิรันดร์ เที่ยงสาย

  ปลัด ปลัดอบต.กองทูล

  081-6059622

 • นางพัทรียา พานน้อย

  หัวหน้าสำนักปลัด

  090-9287686

 • นางทรัพย์สิริ ทรัพย์หล่ำ

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  091-0272333

 • นายธวัฒน์ชัย บุญเพ็ง

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  095-6316478

 • นางประจักษ์ศรี โฉมทรัพย์เย็น

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  065-5856459

 • นางสาวอรปภา โรจน์ทนงค์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  083-5669414สำนักปลัด

 • นางพัทรียา พานน้อย

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางขนิษฐา ชายลม

  นักจัดการงานทั่วไป

 • นายสุภกานต์ ตาลเพชร

  นักทรัพยากรบุคคล

 • นางสาวกรรณิการ์ ถุงเงิน

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวสิริประภา ฟองสวัสดิ์

  นักวิชาการสาธารณสุข

 • นางสาววราภรณ์ แตงพรม

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวกาญจนา ขัตติยะ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายอาทิตย์ ผุดเผาะ

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายกิตติพงษ์ เปี้ยจัก

  นักการภารโรง

 • นายศิริธร ทองคำ

  คนงานทั่วไป

 • นายจิรายุ วังคีรี

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวสุพรรษา วงมาเกษ

  คนงานทั่วไป

กองคลัง

 • นางทรัพย์สิริ ทรัพย์หล่ำ

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางอัจฉรี ขุนพิลึก

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • นางสาวพชรพร โชคบัณฑิต

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 • ว่าง

  นักวิชาการพัสดุ

 • นางสาวฑาริกา วังคีรี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางเกศแก้ว ทองมา

  ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

 • นายจิรวุฒิ พงษ์ธานี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

กองช่าง

 • นายธวัฒน์ชัย บุญเพ็ง

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายชวลิต สุขเกษม

  นายช่างโยธา

 • นางสาวปริศนา นันตา

  ผู้ช่วยช่างโยธา

 • นายสนิท ผุดเผาะ

  คนงานทั่วไป

 • นายอำคา เกษียร

  คนงานทั่วไป

 • นายพนมไพร จิตระเบียบ

  คนงานทั่วไป

กองการศึกษาฯ

 • นางประจักษ์ศรี โฉมทรัพย์เย็น

  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

 • นางลัดดาวัลย์ เที่ยงสาย

  ครู

 • นางสาวจิรพร บุญมี

  ครู

 • นางสาวเทียน ศรีภูธร

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

 • นางสาวธรรณภร บุญมี

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

กองสวัสดิการสังคม

 • นางสาวอรปภา โรจน์ทนงค์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเปลี่ยนภาษา