เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • จ.ส.ต.นิรันดร์ เที่ยงสาย

  ปลัดอบต.กองทูลสำนักปลัด

 • นางพัทรียา พานน้อย

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นายสุภกานต์ ตาลเพชร

  นักทรัพยากรบุคคล

 • นางขนิษฐา ชายลม

  นักจัดการงานทั่วไป

 • นางสาวกรรณิการ์ ถุงเงิน

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวสิริประภา ฟองสวัสดิ์

  นักวิชาการสาธารณสุข

 • นางสาววราภรณ์ แตงพรม

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวกาญจนา ขัตติยะ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายอาทิตย์ ผุดเผาะ

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายกิตติพงษ์ เปี้ยจัก

  นักการภารโรง

 • นายศิริธร ทองคำ

  คนงานทั่วไป

 • นายสุทิน บุญมี

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นายจิรายุ วังคีรี

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวสุพรรษา วงมาเกษ

  คนงานทั่วไป

กองคลัง

 • นางทรัพย์สิริ ทรัพย์หล่ำ

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางอัจฉรี ขุนพิลึก

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • นางสาวพชรพร โชคบัณฑิต

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 • ว่าง

  นักวิชาการพัสดุ

 • นางสาวฑาริกา วังคีรี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางเกศแก้ว ทองมา

  ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

 • นายจิรวุฒิ พงษ์ธานี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

กองช่าง

 • นายธวัฒน์ชัย บุญเพ็ง

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายชวลิต สุขเกษม

  นายช่างโยธา

 • นางสาวปริศนา นันตา

  ผู้ช่วยช่างโยธา

 • นายอำคา เกษียร

  คนงานทั่วไป

 • นายสนิท ผุดเผาะ

  คนงานทั่วไป

 • นายพนมไพร จิตระเบียบ

  คนงานทั่วไป

กองการศึกษาฯ

 • นางประจักษ์ศรี โฉมทรัพย์เย็น

  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

 • นางลัดดาวัลย์ เที่ยงสาย

  ครู

 • นางสาวจิรพร บุญมี

  ครู

 • นางสาวเทียน ศรีภูธร

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

 • นางสาวธรรณภร บุญมี

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

กองสวัสดิการสังคม

 • นางสาวอรปภา โรจน์ทนงค์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • นางสาวภัทรสุตา เหมือนเผ่า

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

0.02s. 0.75MB