นายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล
091-8872758

ออนไลน์ 97 คน

เยี่ยมชม 51,471 คน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
8 ม.ค. 63นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี แชร์  
2 ต.ค. 62ข้อบังคับว่าด้วยจรรยา องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล แชร์  
7 พ.ค. 62มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562 แชร์  
17 เม.ย. 62แผนพัฒนาบุคลากรปี 2561 - 2563 แชร์  
1 ก.พ. 61แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต แชร์  
3 ต.ค. 60ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 แชร์  
1 ก.ย. 60แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2561 แชร์  
15 ธ.ค. 51ประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา