นายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล
091-8872758

ออนไลน์ 64 คน

เยี่ยมชม 12,438 คน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
20 เม.ย. 63ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ปี 2563 แชร์  
14 ก.พ. 63ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) และการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 แชร์  
8 ม.ค. 63แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2563 แชร์  
8 ม.ค. 63ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2563 แชร์  
8 ม.ค. 63นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี แชร์  
2 ธ.ค. 62การขอใช้บัญชีพนักงานส่วนตำบล ปี 2563 แชร์  
15 ต.ค. 62ผลการดำเนินนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2562 แชร์  
2 ต.ค. 62ข้อบังคับว่าด้วยจรรยา องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล แชร์  
8 ก.ค. 62ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2562 แชร์  
7 พ.ค. 62มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562 แชร์  
17 เม.ย. 62แผนพัฒนาบุคลากรปี 2561 - 2563 แชร์  
14 ม.ค. 62ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2561 แชร์  
8 ม.ค. 62ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2562 แชร์  
8 ม.ค. 62แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2562 แชร์  
31 ก.ค. 61ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 แชร์  
1 ก.พ. 61แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต แชร์  
3 ต.ค. 60ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 แชร์  
1 ก.ย. 60แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2561 แชร์  
10 พ.ค. 59หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการย้ายพนักงานส่วนตำบล แชร์  
14 มี.ค. 59ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 23 รายการ
เปลี่ยนภาษา