เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
งบผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563133
สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร145
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์142
การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย137
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ145

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB