เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
งบผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563114
สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร125
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์123
การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย118
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ122

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB