เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล 118
มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564116
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ1110
มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563172
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น159
มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ127
มาตรการป้องกันการรับสินบน123
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม122
อำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล136
มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ137
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)141

ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB