เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ131
มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563150
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น141
มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ115
มาตรการป้องกันการรับสินบน111
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม110
อำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล126
มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ123
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)128

ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB