เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256306
อำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล15
มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ18
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)16
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น111

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB