นายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล
091-8872758

ออนไลน์ 53 คน

เยี่ยมชม 15,160 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 เม.ย. 62มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แชร์  
1 เม.ย. 62มาตรฐานอ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดเล็ก แชร์  
1 เม.ย. 62มาตรฐานการบำบัดน้ำเสีย แชร์  
1 เม.ย. 62มาตรฐานระบบน้ำสะอาด แชร์  
1 เม.ย. 62มาตรฐานการควบคุมอาคาร แชร์  
1 เม.ย. 62มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี แชร์  
1 เม.ย. 62มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินการด้านเอดส์ แชร์  
1 เม.ย. 62มาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ แชร์  
1 เม.ย. 62มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค แชร์  
1 เม.ย. 62มาตรฐานการตลาด แชร์  
1 เม.ย. 62มาตรฐานส่งเสริมการท่องเที่ยว แชร์  
1 เม.ย. 62มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม แชร์  
1 เม.ย. 62มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ แชร์  
1 เม.ย. 62สรุปสาระสำคัญมาตรฐานการให้บริการสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
1 เม.ย. 62มาตรฐาานการดูแลโบราณสถาน แชร์  
1 เม.ย. 62มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ แชร์  
1 เม.ย. 62มาตรฐานหอกระจายข่าว แชร์  
1 เม.ย. 62มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน แชร์  
1 เม.ย. 62มาตรฐานสะพาน แชร์  
1 เม.ย. 62มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 46 รายการ
เปลี่ยนภาษา