เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล117
ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล หลักประกันสุขภาพ (สปสช.)07
รายงานสถิติการให้บริการ ของ อบต.กองทูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน)141
มาตรฐานการปฏิบัติงาน136
มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการให้บริการ137
คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น044
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ แบบ ทพ.135
คู่มือการปฏิบัติงาน ตามมาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่080
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ031
แบบฟอร์มคำขอข้อมูลข่าวสาร125
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการและรายจ่าย โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง081
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.กองทูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562141
แบบคำรองสถานที่จำหน่ายอาหาร814
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 256215
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2562140
คู่มือบริการงานเบี้ยยังชีพ17
คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น18
การเพิ่มกระบวนงานให้บริการและการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ07
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล18
มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์016

ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB