เมนูหลัก

บริการประชาชน - ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการให้บริการ137
การเพิ่มกระบวนงานให้บริการและการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ07
การมอบอำนาจการตัดสินใจ 18

ลำดับที่ 1-3 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB