เมนูหลัก

บริการประชาชน - ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการให้บริการ168
ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล (Back Office)013
การเพิ่มกระบวนงานให้บริการและการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ020
การมอบอำนาจการตัดสินใจ 132

ลำดับที่ 1-4 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB