เมนูหลัก

บริการประชาชน - มาตรฐานการให้บริการ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์029
มาตรฐานอ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดเล็ก031
มาตรฐานการบำบัดน้ำเสีย032
มาตรฐานระบบน้ำสะอาด029
มาตรฐานการควบคุมอาคาร029
มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี027
มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินการด้านเอดส์031
มาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ028
มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค026
มาตรฐานการตลาด029
มาตรฐานส่งเสริมการท่องเที่ยว026
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม028
มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์028
สรุปสาระสำคัญมาตรฐานการให้บริการสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น130
มาตรฐาานการดูแลโบราณสถาน029
มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ131
มาตรฐานหอกระจายข่าว128
มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน126
มาตรฐานสะพาน129
มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก130

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB