เมนูหลัก

บริการประชาชน - มาตรฐานการให้บริการ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์06
มาตรฐานอ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดเล็ก07
มาตรฐานการบำบัดน้ำเสีย06
มาตรฐานระบบน้ำสะอาด07
มาตรฐานการควบคุมอาคาร06
มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี07
มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินการด้านเอดส์07
มาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ06
มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค07
มาตรฐานการตลาด06
มาตรฐานส่งเสริมการท่องเที่ยว07
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม06
มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์06
สรุปสาระสำคัญมาตรฐานการให้บริการสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น17
มาตรฐาานการดูแลโบราณสถาน08
มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ17
มาตรฐานหอกระจายข่าว17
มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน16
มาตรฐานสะพาน17
มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก17

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB