เมนูหลัก

บริการประชาชน - มาตรฐานการให้บริการ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์016
มาตรฐานอ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดเล็ก016
มาตรฐานการบำบัดน้ำเสีย015
มาตรฐานระบบน้ำสะอาด016
มาตรฐานการควบคุมอาคาร016
มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี016
มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินการด้านเอดส์018
มาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ016
มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค015
มาตรฐานการตลาด014
มาตรฐานส่งเสริมการท่องเที่ยว015
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม014
มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์015
สรุปสาระสำคัญมาตรฐานการให้บริการสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น117
มาตรฐาานการดูแลโบราณสถาน016
มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ116
มาตรฐานหอกระจายข่าว116
มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน114
มาตรฐานสะพาน114
มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก115

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB