นายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล
091-8872758

ออนไลน์ 46 คน

เยี่ยมชม 61,797 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป

ประวัติ อบต.

ประวัติตำบลกองทูล ไม่ปรากฏเป็นหลักฐานที่ชัดเจน แต่จากการสอบถามคนเฒ่า คนแก่ได้ให้ความเห็นว่าบ้านกองทูลเป็นบ้านเก่าแก่ มีอายุประมาณ 200 ปีเศษ ตั้งแต่เมืองศรีเทพเจริญรุ่งเรือง และมีขอมปกครองสร้างศิลปวัฒนธรรมมากมาย สมัยนั้นหมู่บ้านกองทูลได้รับแต่งตั้งให้เป็นตำบลแรกของตำบลหนองไผ่ซึ่งเป็นที่ต้อนรับและพักระหว่างการเดินทางไปยังตัวเมืองเพชรบูรณ์ มีเส้นทางจากอำเภอวิเชียรบุรีผ่านมาตำบลกองทูลจะขึ้นอยู่กับอำเภอวิเชียรบุรี และก็ได้มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือ เจ้าเมืองเล็งที่ครองเมืองวิเชียรบุรี มีลูกชายจะมาสู่ขอและแต่งงานกับลูกสาวของเจ้าเมืองเพชรบูรณ์ ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงเดินทางมาสู่ขอและทาบทามกันแต่ยังเดินทางไปไม่ถึงตัวจังหวัดเพชรบูรณ์ได้พักค้างคืนที่ตำบลกองทูลก่อน จึงปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการแต่งงานของฝ่ายเจ้าบ่าวและฝ่ายเจ้าสาวไม่เรียกค่าสินสอด แต่ทั้งสองฝ่ายได้นำเงินมากองรวมกันเรียกว่า “กองทุน” ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเสียงเรียกกันเป็น “กองทูล” และก็ได้ใช้ชื่อว่า กองทูล มาจนถึงปัจจุบัน โดยมีกำนันคนปัจจุบันคือ นางอรุณ โฉมทรัพย์เย็น

     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ตั้งอยู่บ้านกองทูลหมู่ที่ 2 ตำบลกองทูล อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ห่างจากอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประมาณ 6 กิโลเมตร ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลกองทูลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูลตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539


ที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลกองทูลมีเนื้อที่ประมาณ 64.40 ตารางกิโลเมตร หรือ 40,247 ไร่พื้นที่ทำการเกษตร 30,114 ไร่ มีพื้นที่ทางกายภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมขัง แทบทุกปี มีแม่น้ำป่าสักและคลองกองทูลไหลผ่าน ส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวปนทราย


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับตำบลนาเฉลียง
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลเพชรละคร
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลท่าแดง
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลหนองไผ่

ลักษณะภูมิอากาศ

อากาศร้อน ฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ปริมาณน้ำฝนจะมากที่สุดในเดือน กรกฎาคมถึงกันยายน


จำนวนประชากรในตำบล

จำนวนประชากรประชากรทั้งสิ้น 4,322 คน แยกเป็นชาย 2,149 คน หญิง 2,173 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 48 คน/ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1บ้านวังชงโค 275 275 550 182
2บ้านกองทูล290 292 582 166
3บ้านกองทูล253 268 521 172
4บ้านน้ำเขียว 285 258 543 165
5บ้านเนินมะเกลือ 219 245 464 151
6บ้านท่าทอง155 160 315 96
7บ้านเนินพัฒนา442 463 905 269
8บ้านหนองบัวทอง230 212 442 140
รวม 2,149 2,173 4,322 1,341
เปลี่ยนภาษา