เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลกองทูลมีเนื้อที่ประมาณ 64.40 ตารางกิโลเมตร หรือ 40,247 ไร่พื้นที่ทำการเกษตร 30,114 ไร่ มีพื้นที่ทางกายภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมขัง แทบทุกปี มีแม่น้ำป่าสักและคลองกองทูลไหลผ่าน ส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวปนทราย


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับตำบลนาเฉลียง
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลเพชรละคร
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลท่าแดง
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลหนองไผ่

ลักษณะภูมิอากาศ

อากาศร้อน ฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ปริมาณน้ำฝนจะมากที่สุดในเดือน กรกฎาคมถึงกันยายน


จำนวนประชากรในตำบล

จำนวนประชากรประชากรทั้งสิ้น 4,320 คน แยกเป็นชาย 2,133 คน หญิง 2,187 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 48 คน/ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1บ้านวังชงโค 272277549166
2บ้านกองทูล287304591156
3บ้านกองทูล257280537153
4บ้านน้ำเขียว 289261550154
5บ้านเนินมะเกลือ 218237455137
6บ้านท่าทอง15915531487
7บ้านเนินพัฒนา428459887260
8บ้านหนองบัวทอง223214437127
รวม 2,133 2,187 4,3201,2400.02s. 0.50MB