เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


การคมนาคมขนส่ง

- เส้นทางการคมนาคมในตำบลกองทูลสามารถติดต่อกันได้ทุกหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง
ในที่ชุมชนจะมีถนนคอนกรีต และมีถนนลาดยาง สายหนองไผ่ –กองทูล- ท่าเสา ติดต่อกับอำเภอจำนวน 1 เส้นทางโทรศัพท์

- มีสัญญาณโทรศัพท์ครอบคลุมทุกหมู่บ้านไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

-ตำบลกองทูลอยู่ห่างจากที่ทำการไปรษณีย์ประมาณ 6 กิโลเมตร
0.01s. 0.50MB