นายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล
091-8872758

ออนไลน์ 51 คน

เยี่ยมชม 61,793 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค

การคมนาคมขนส่ง

- เส้นทางการคมนาคมในตำบลกองทูลสามารถติดต่อกันได้ทุกหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง
ในที่ชุมชนจะมีถนนคอนกรีต และมีถนนลาดยาง สายหนองไผ่ –กองทูล- ท่าเสา ติดต่อกับอำเภอจำนวน 1 เส้นทาง


โทรศัพท์

- มีสัญญาณโทรศัพท์ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน


ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

-ตำบลกองทูลอยู่ห่างจากที่ทำการไปรษณีย์ประมาณ 6 กิโลเมตร


การไฟฟ้า

- ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ 100%


การประปา
- ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน6 แห่ง
- ประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง
เปลี่ยนภาษา