นายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล
091-8872758

ออนไลน์ 48 คน

เยี่ยมชม 61,790 คน

สภาพสังคม

การศึกษา

ศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 1 แห่ง
ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านจำนวน 8 แห่ง

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

จำนวนนักเรียน
ลำดับที่รายชื่อโรงเรียนอนุบาล (คน)ป.1
(คน)
ป.2
(คน)
ป.3
(คน)
ป.4
(คน)
ป.5
(คน)
ป.6
(คน)
ม.1-3
(คน)
รวมทั้งสิ้น
(คน)
1ร.ร.บ้านกองทูล(รร.ขยายโอกาส)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านกองทูล
4321221920191840202
2ร.ร.บ้านน้ำเขียว
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
14554666-46
3ร.ร.บ้านเนินพัฒนา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
159106101211-73
รวม7235372936373540321

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

จำนวนนักเรียน
ลำดับที่รายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวนนักเรียน (คน) จำนวนครู (คน)
1ศพด.บ้านวังชงโค ตั้งอยู่หมู่ที่ 181
2ศพด.บ้านกองทูล ตั้งอยู่หมู่ที่ 2332
3ศพด.บ้านเนินพัฒนา ตั้งอยู่หมู่ที่ 7161
รวม574

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลกองทูล จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2


ศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดจำนวน 9 แห่ง

1. วัดวังชงโค ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 6. วัดเขาเจริญธรรม(ถ้ำตายาย) ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
2. วัดธรรมเสมา ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 7. วัดสว่างอารมณ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
3. วัดราษฎร์บำรุงสามัคคีธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 8. วัดเนินพัฒนา ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
4. สำนักสงฆ์น้ำเขียวใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 9. วัดหนองบัวทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
5. วัดชัยมงคล ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

สาธารณสุข

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกองทูล 1 แห่งตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านกองทูล
- อาสาสมัครสาธารณสุข 73 คน


อาชญากรรม

-ไม่มีประวัติการก่อคดีอาชญากรรมในพื้นที่ตำบลกองทูล


ยาเสพติด

- ในเขตตำบลกองทูลมีบัญหาด้านยาเสพติดแต่ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เพราะผู้ค้าผู้เสพไม่กล้าแสดงตัว

เปลี่ยนภาษา