เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า

- ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ 100%การประปา

- ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน6 แห่ง
- ประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง0.01s. 0.50MB